“അമ്മ” ഒരനുഭൂതിയാണ്,സത്യമാണ്,വാത്സല്യത്തിൻ നിറകുടമാണ്.എല്ലാ അമ്മമാർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതൃദിനാശംസകൾ🌷

youtu.be/geF3MnZ308c

svariyar

Food,Nature,Lifestyle,Music,travel,Festivals.